Alpha phenyl acetoacetonitrile (APAAN) và Gamma butyro lactone (GBL) sẽ có hai hóa chất mới được đưa vào danh mục tiền chất ma túy
Cập nhật lúc: 09/12/2014 07:32:09 AM

 

CHÍNH PHỦ

Số:          /2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2015

 Dự thảo:

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổsung một số chất vào Danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị địnhsố 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ

Căncứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chốngma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Chính phủ ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số chất vào Danh mục chất ma túy và tiền chất banhành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 1. Bổsung một số chất vào danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghịđịnh số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ như sau:

1. Bổ sung vào Danh mục II:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Mephedrone 

4- methyl methcathinone

1189805-46-6

2

JWH-018

1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole

209414-07-3

3

JWH-073

1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole

208987-48-8

4

JWH-250

1-pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) indole

864445-43-2

5

2C-H

2,5-dimetoxy-phenethylamine

3600-86-0

2. Bổ sung một số chất vào Danh mục IV:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

Cơ quan

cấp phép

1

APAAN

Alpha phenyl acetoacetonitrile

4468-48-8

Bộ

Công Thương

2

GBL

Gamma butyro lactone

591-81-1

Bộ

Công Thương

Điều 2.Sửa mục ghi chú dưới Danh mục IV từ“Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của cácchất thuộc danh mục nêu trên” thành “Danh mục này bao gồm cả các muối có thểtồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên do Bộ chuyên ngành quy định”.

Điều 3.Nghị định này có hiệu lực thi hành từngày     tháng    năm 2015.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

  

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)
.M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng