V/v tăng cường quản lý, kiểm soát, tiền chất công nghiệp
Cập nhật lúc: 12/06/2017 17:01:55 PM

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /BCT-HC

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2017

V/v tăng cường quản lý, kiểm soát, tiền chất công nghiệp

                       

 

 Kínhgửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đạichúng có thông tin phát hiện các “Xưởng sản xuất ma tuý” tại các tỉnh, thànhphố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang… Qua khám xét tại các xưởng sảnxuất, lực lượng công an đã thu giữ được các hóa chất, tiền chất công nghiệp, các đối tượng tội phạm ma túy khai nhận mua trên thịtrường trôi nổi tại khu vực chợ Kim Biên và nhập lậu từ các tỉnh biên giới phíaBắc.

Theo quy định tại Thông tư số42/2013/TT-BCT; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinhdoanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp tại ViệtNam phải tuân thủ các quy định sau: tiền chất công nghiệp phải được kiểm tranguồn gốc, xuất xứ và nhãn của tiền chất; có thông tin đầy đủ về khách hàng; doanhnghiệp kinh doanh tiền chất có trách nhiệm thông báo cho người mua về mức độnguy hiểm của tiền chất, phòng ngừa thất thoát tiền chất cho mục đích sử dụngbất hợp pháp…

Để nâng caohiệu quả quản lý nhà nước về kiểmsoát tiền chất công nghiệp, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan có liên quan triểnkhai thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát cácđơn vị kinh doanh tiền chất công nghiệp, lậpdanh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn; kiểm tra,chấn chỉnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý tiền chất; ngăn ngừabuôn bán lậu tiền chất có thể bị lợi dụng để sản xuất ma túy.

2. Kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức,cá nhân hoạt động tiền chất công nghiệp có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra hồ sơ lưutrữ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán tiền chất công nghiệp, xử lýnghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về quản lý tiền chất côngnghiệp.

3. Kiểmtra việc tuân thủ điều kiện kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đối với tiềnchất là hóa chất thuộc danh mục sản xuất kinh doanh có điều kiện theo quy địnhtại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP;Thông tư số 28/2010/TT-BCT và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinhdoanh được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cấp.

4. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thứcchấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanhhóa chất, tiền chất, tác hại của việc lạm dụng tiền chất công nghiệp để sảnxuất trái phép chất ma túy; phát hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan đấutranh ngăn chặn mua, bán, sử dụng tiền chất trái pháp luật.

Đềnghị các Sở Công Thương triển khai các yêu cầu nêu trên, báo cáo tình hìnhtriển khai thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 15 tháng 7 năm2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cục Quản lý Thị trường;

- Cục Tham mưu Cảnh sát (C42).

- Lưu: VT, HC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 ( Đã ký) 

 

 

Đỗ Thắng Hải