Cơ sở dữ liệu thẻ an toàn hóa chất quốc tế trực tuyến
Cập nhật lúc: 06/08/2014 13:42:37 PM

ICSC là dự án của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và ILO , Ủy ban châu Âu hợp tác thực hiện.Cho đến nay đã có hơn 1.700 the an toàn hóa chất bằng tiếng Anh và thường xuyên được cập nhật bổ sung và được một số quốc gia và tổ chức khác tham gia thực hiện và chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác nhau.

Một số thông tin trên thẻ:

- Nhận dạng hóa chất ;

- Những nguy cơ cháy, nổ;

- Mối nguy cấp tính ảnh hưởng đến sức khỏe

- Xử lý rỏ rỉ, lưu trữ và đóng gói;

- Biện pháp phòng ngừa;

- Chữa cháy;

- Cấp cứu;

- Phân loại và ghi nhãn;

- Tính chất lý hóa

- ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sức khỏe;

-Thông tin qui định;

- Thông tin môi trường.

 Thông tin được cung cấp tại địa chỉ:  http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home