TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tư liệu:Thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2013/NĐ-CP
Năm:2015
Tác giả:Chính phủ
Nội dung:Thuyết minh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP
Tệp đính kèm: http://tienchatcongnghiep.gov.vn/Public/2015/09/14/23/20150914225439_Thuyet minh du thao sua NĐ163 (27.8.15).doc